Algemene Voorwaarden voor https://www.zorgleveraar.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://www.zorgleveraar.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Zorgleveraar . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zorgleveraar is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Zorgleveraar.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Zorgleveraar te mogen claimen of te veronderstellen. Zorgleveraar streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Zorgleveraar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.zorgleveraar.nl op deze pagina.


 

VOORBEELD GEHEIMHOUDINGSVERKLARING

 

De hieronder genoemde onderneming verklaart, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ondergetekende, het volgende:

 

 1. Ondergetekende beschouwt alle van ………………. (hierna te noemen: …………….) te ontvangen informatie en gegevens inzake de op de te zetten streamingdienst – hierna te noemen: Vertrouwelijke Informatie - als strikt vertrouwelijk.

 

 1. Onderneming zal de Vertrouwelijke Informatie niet aan derden verstrekken zonder de schriftelijke toestemming van …………... Onderneming zal de geheimhouding genoemd in deze verklaring opleggen aan elke werknemer die op enigerlei wijze toegang heeft tot de Vertrouwelijke Informatie. Hierdoor gelden alle bepalingen van deze verklaring ook voor deze werknemers.

 

 1. Onderneming zal de Vertrouwelijke Informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze wordt verstrekt en met name niet gebruiken voor opdrachten van derden, hetzij concurrenten van ………………. hetzij Opdrachtgevers van ………………..

 

 1. Onderneming zal in eventuele rapportages vermelden dat de rapportage Vertrouwelijke Informatie bevat en niet vermenigvuldigd mag worden zonder toestemming van de schrijver en ………………..

 

 1. Alle Vertrouwelijke Informatie verstrekt door ………………. blijft eigendom van ………………. en zal op eerste verzoek onverwijld kosteloos volledig en gesorteerd naar opdracht worden teruggegeven. ……………….  heeft in ieder geval deze bevoegdheid indien deze geheimhoudingsverklaring wordt geschonden of indien de eigendom van of de zeggenschap in de Onderneming wijzigt of indien de activiteiten van de onderneming of enige met haar verbonden onderneming (dreigen te) concurreren met die van ………………..

 

 1. De geheimhoudingsverplichtingen zijn niet van toepassing op informatie die:

 

 1. aantoonbaar bij onderneming bekend was vóór openbaarmaking van dat deel van de informatie door ………………..
 2. algemeen bekend is;
 3. algemeen bekend wordt anders dan door schending van deze overeenkomst;
 4. op grond van de wet, een wettelijke regeling of een op de wet gebaseerd publiekrechtelijk besluit of een gerechtelijke procedure moet worden onthuld.

 

 1. Indien ondergetekende toerekenbaar tekort komt in de uitvoering van deze overeenkomst zal zij volledig aansprakelijk zijn voor alle door haar wederpartij daardoor geleden en te lijden schade.

 

Ondergetekende verklaart uitdrukkelijk bevoegd te zijn om de onderneming voor deze verklaring te vertegenwoordigen.

 

Datum:

Naam onderneming:

Naam:

Functie:

Handtekening:

Wat vind u van deze pagina?